Chi tiết bài viết

Mẫu ủy quyền đòi nợ thuê

Công ty đòi nợ thuê được tổ chức hợp pháp với những hình thức đòi nợ độc đáo khiến con nợ phải trả lại nợ cho chủ nợ mà không vi phạm tới pháp luật. Khi tiến hành thuê người của công ty đòi nợ thuê cũng sẽ có những văn bản đúng pháp luật, rõ rang.

Sau đây là một số mẫu ủy quyền đòi nợ thuê.

Mẫu 1:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------***------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số...../20.....)

 

Hôm nay, ngày …. tháng…. năm 2013, tại địa chỉ: Số nhà……, ngõ………, đường…….., phường…….., quận………, thành phố Hà Nội.

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): Bà ..............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................ do Công an thành phố ......... cấp ngày ....... tháng ......... năm 19..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà ................, phường .............., quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): Ông ....................................

Hộ chiếu số: ............................                      Ngày cấp: ......./......../20....           

Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh                      

Địa chỉ: Thôn ................., xã ................., huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ............ tháng ........... năm 20................ tại........................ thuộc Công ty Cổ Phần ......................................, Ông ......................... (Giám đốc Công ty Cổ Phần.................................) có vay của bà........................... tiền mặt và ........................... để đầu tư khai thác .............................. theo hợp đồng mà công ty Cổ phần ....................................... đã ký với công ty Cổ Phần ..........................................................:

- Tiền mặt: .....000.000.000 đồng (......tỷ đồng chẵn);

- ..................... quy đổi thành tiền mặt là .......000.000.000 (Tỷ đồng chẵn);

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: .....000.000.000 đồng (Bằng chữ: ..........tỷ đồng chẵn).

Bằng văn bản này, Bà ..................... quyền cho Ông .................................. với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ...000.000.000 (........ tỷ đồng chẵn) của ông .............. (Chứng minh nhân dân số .......................... do công an thành phố ................... cấp ngày ......... tháng ........... năm 20...........................) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN  ( BÊN A)                                                                                                                                   BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

 

 

 

 Mẫu 2:

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------ 

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số………….....) 

Hôm nay, ngày........tháng ........ năm ........, tại địa chỉ: ……………………………………………………………

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): …........................................................

CMND số          : ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp………………………………….

Nơi ĐKHKTT    : …………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại    : …………………………………………………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): …………....................................

CMND số          : ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp………………………………….

Nơi ĐKHKTT    : …………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại    : …………………………………………………………………………………………………

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày......tháng.......năm......., tại……………………… Ông ......................... (Giám đốc Công ty Cổ Phần.................................) có vay của bà........................... tiền mặt, nhằm mục đích….., cụ thể như sau:

- Tiền mặt         : …………………………………………………………………………………………………

- Tài sản            :…………………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ......................................................................................................

Bằng văn bản này, …………………...................... quyền cho ………………................................... với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ................................................. của ông ............................ (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN  ( BÊN A)                                                                                                                       BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

 

Sản phẩm vừa xem
Nhân viên tư vấn 1
hỗ trợ yahoo
hỗ trợ skype
Điện thoại:08.35058265 - 0933.860.168
Email: ngantuvanno@gmail.com
Nhân viên tư vấn 2
hỗ trợ yahoo
hỗ trợ skype
Điện thoại:08.66806318 - 0934.157.797
Email: thanhthaodoino92@gmail.com

Công Ty TNHH Đòi Nợ Thành Danh

Đòi Nợ Theo Pháp Luật

đòi nợ uy tín, doi no theo phap luat

0933.860.168
Gọi điện
Chỉ đường